Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjm... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-12-28, miasto Turek
Data publikacji: 2010-12-28
Przedmiot: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze poniżej i powyżej 50 g w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach r
Lokalizacja: Turek
(wielkopolskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Turek: Zakup usług pocztowych w 2011 roku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

Numer ogłoszenia: 373321 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 2802340, 2802347, faks 0-63 2802370


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług pocztowych w 2011 roku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Turku.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze poniżej i powyżej 50 g w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki • 1. Podstawa prawna


  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu


  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poc ztowych w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie wagowej poniżej i powyżej 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów zgodnie z przepisami ustawą Prawo pocztowe z dnia 12.06.2003r.,(Dz.U. z 2008r.,Nr 189, poz. 1159 ze zm.), Rozporządzenia Ministra In frastruktury z dnia 13.10.2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego(Dz.U. Nr 183,poz. 1795 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 09.01.2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. nr 5,poz. 34 ze zm.) Z opisu przedmiiotu zamówienia i przeprowadzonej w tym zakresie analizy rynku wynika, że obecnie usługę w zakresie świadczenia usług pocztowych dla przesyłek listowych o wadze do 50 g (których wartościowy udział w niniejszym zamówieniu jest największy) może w związku z posiadaną wyłącznością gwarantowaną na podstawie art. 47 ustawy Prawo pocztowe, świadczyć jeden wykonawca- monopolista Poczta Polska S.A. w wyżej wymienionej ustawie określona jako operator publiczny , dopuszczalnym i zasadnym jest przeprowadzenie tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.1 lit.b ustawy Prawo zamówień publicznych.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA • Poczta Polska S. A.
  Przedstawicielstwo Handlowe w Koninie, ul. Kolejowa 5A, 62-510 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.