Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Szkolenie pn. Kurs krawcowej o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2009-08-18, miasto Olesno
Data publikacji: 2009-08-18
Przedmiot: Szkolenie pn. Kurs krawcowej o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. dla 10 osób.
Lokalizacja: Olesno
(opolskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Olesno: Szkolenie pn. Kurs krawcowej

Numer ogłoszenia: 282504 - 2009; data zamieszczenia: 18.08.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, ul. Dworcowa 4, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 0-34 3597896, faks 0-34 3597896.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie pn. Kurs krawcowej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szkolenie pn. Kurs krawcowej o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. dla 10 osób.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 13100 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: EFS POKL Działanie 6.1.3, Fundusz Pracy.


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Oleśnie, ul. Wlk. Przedmieście 51, 46-300 Olesno, kraj/woj. opolskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT) • Cena wybranej oferty: 13100

 • Oferta z najniższą ceną: 0 oferta z najwyższą ceną: 0

 • Waluta: PLN.