Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

tlen medyczny ciekły,tlen medyczny spręzony,podtlenek azotu,dwutlenek węgla,ciek... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-10-27, miasto Białystok
Data publikacji: 2010-10-27
Przedmiot: tlen medyczny ciekły,tlen medyczny spręzony,podtlenek azotu,dwutlenek węgla,ciekły azot, argon czysty.
Lokalizacja: Białystok
(podlaskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Białystok: Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych i dzierżawę butli oraz zbiornika do gazów

Numer ogłoszenia: 303867 - 2010; data zamieszczenia: 27.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261883 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 8693550, 8694550, faks 085 8693566.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych i dzierżawę butli oraz zbiornika do gazów.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: tlen medyczny ciekły,tlen medyczny spręzony,podtlenek azotu,dwutlenek węgla,ciekły azot, argon czysty.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0, 24.11.11.00-6.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: tlen medyczny,sprężony,ciekły, podtlenek azotu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Eurogaz-Bombi H. Choroszucha, Słupy 44 B, 10-381 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185598,69 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 158553,74


 • Oferta z najniższą ceną: 158553,74 / Oferta z najwyższą ceną: 209449,76


 • Waluta: PLN.