Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Transport osób niepełnosprawnych.Przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków sz... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-09-02, miasto Chorzów
Data publikacji: 2010-09-02
Przedmiot: Transport osób niepełnosprawnych.Przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w Katowicach i Dąbrowie Górniczej. Dzienna średnia długość trasy 175 km. Dwa samochody osobowe. Przewoźnik zapewnia na własny koszt osobę do opieki dla pr
Lokalizacja: Chorzów
(śląskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Chorzów: Przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w Katowicach i Dąbrowie Górniczej

Numer ogłoszenia: 274978 - 2010; data zamieszczenia: 02.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Chorzowa Wydział Usług Komunalnych , ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032/2412-447. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzow.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w Katowicach i Dąbrowie Górniczej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Transport osób niepełnosprawnych.Przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych w Katowicach i Dąbrowie Górniczej. Dzienna średnia długość trasy 175 km. Dwa samochody osobowe.
Przewoźnik zapewnia na własny koszt osobę do opieki dla przewożonych dzieci (do Katowic, ul. Ułańska).
Przewoźnik przejmuje opiekę nad dziećmi od momentu wyjścia z mieszkania do wprowadzenia do budynku ośrodka szkolno-wychowawczego i na tej samej trasie w drodze powrotnej.
W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) kursy tylko do Katowic, ul. Ułańska 5a..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegające na udzieleniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • - wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 06.09.2001r. o transporcie drogowym,
   W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
   - licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 06.09.2001r. o transporcie drogowym,
   Warunek będzie oceniany na zasadzie jego spełniania bądź nie spełniania. Nie spełnienie warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • - wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 usługę polegające na całorocznym przewozie osób niepełnosprawnych.
   W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
   - wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na całorocznym przewozie osób niepełnosprawnych z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania,
   - dokumenty potwierdzające, że usługi (wykazane w wykazie, o którym mowa powyżej) zostały wykonane należycie.
   Warunek będzie oceniany na zasadzie jego spełniania bądź nie spełniania. Nie spełnienie warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • - wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że posiada niezbędne pojazdy do realizacji zamówienia. Do realizacji zamówienia Wykonawca powinien posiadać:
   - 2 samochody osobowe.

   W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
   - wykaz pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
   Warunek będzie oceniany na zasadzie jego spełniania bądź nie spełniania. Nie spełnienie warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio ,że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków ,opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne ,lub zaświadczeń ,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie ,lub rozłożenie na raty zaległych płatności ,lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
   W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
   - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio ,że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków ,opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne ,lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie ,lub rozłożenie na raty zaległych płatności ,lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
   Warunek będzie oceniany na zasadzie jego spełniania bądź nie spełniania. Nie spełnienie warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • koncesję, zezwolenie lub licencję


  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


formularz oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


zmniejszenie zakresu usług do poziomu 50% wartości podstawowej zamówienia, wprowadzenie usług zamiennych - w przypadku zmiany miejsc dowożenia dzieci


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chorzow.eu/bip

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Chorzów Wydział Usług Komunalnych
Rynek 1, 41-500 Chorzów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2010 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta Chorzów Wydział Usług Komunalnych
Rynek 1, 41-500 Chorzów
pokój 315.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie