Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Usługi transportowe niemedyczne (szczegółowo określono w SIWZ).... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-10-05, miasto Warszawa
Data publikacji: 2010-10-05
Przedmiot: Usługi transportowe niemedyczne (szczegółowo określono w SIWZ).
Lokalizacja: Warszawa
(mazowieckie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Warszawa: Usługi transportowe niemedyczne

Numer ogłoszenia: 319212 - 2010; data zamieszczenia: 05.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny , ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5991705, faks 022 5991704. • Adres strony internetowej zamawiającego: spcsk.amwaw.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe niemedyczne.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi transportowe niemedyczne (szczegółowo określono w SIWZ).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 102.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 310,00 (słownie: trzysta dziesięć złotych)


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spcsk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych, parter, Blok C, pokój nr 23.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie