Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Zakres robót do wykonania: Zakres robót obejmuje wymianę okien drewnianych na P... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-09-24, miasto Nisko
Data publikacji: 2010-09-24
Przedmiot: Zakres robót do wykonania: Zakres robót obejmuje wymianę okien drewnianych na PCV: Budynek Starostwa Powiatowego w Nisku ul. Kościuszki 7 -15 szt 160 cm x 165 cm Budynek Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku -28 szt 216 cm x 177 cm
Lokalizacja: Nisko
(podkarpackie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Nisko: Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy ul. Kościuszki 7 i budynku dydaktycznym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Numer ogłoszenia: 305620 - 2010; data zamieszczenia: 24.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Niżański , Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8412057, faks 015 8412700. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nisko.pl, poczta@powiat-nisko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy ul. Kościuszki 7 i budynku dydaktycznym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót do wykonania:
Zakres robót obejmuje wymianę okien drewnianych na PCV:
Budynek Starostwa Powiatowego w Nisku ul. Kościuszki 7
-15 szt 160 cm x 165 cm
Budynek Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
-28 szt 216 cm x 177 cm
- 2 szt 216 cm x 152 cm
- 3 szt 115 cm x 87 cm
Zamawiający wymaga okna PCV w kolorze białym jednoramowe z mikrowentylacją - współczynnik przenikania ciepła dla ram poniżej 1,6 W (m2 x K) a dla szyb równy lub poniżej 1,1 w (m2 x K), profile co najmniej pięciokomorowe, uszczelki szare, pełny zestaw okuć szyby zespolone 4/16/4 podział otwierane i rozwierane zgodnie z załączonymi schematami.
Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ.
Zakres rzeczowy obejmuje również uzupełnienie szpaletów, wymianę parapetów zewnętrznych, malowanie szpaletów i krat.

Stosownie do treści art. 652K.c. wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytułu winny być ujęte w kosztach pośrednich wykonawcy robót..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.32-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt 1 (Załącznik nr 2 do SIWZ)


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt 2, (Załącznik nr 2 do SIWZ)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca składa oświadczenie z art. 22 ust 1 pkt. 3 (Załącznik nr 2 do SIWZ)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt.3 (załącznik nr 2 do SIWZ),


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej - na potwierdzenie tego warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt 4 (Załącznik nr 2 do SIWZ)III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z załącznikami i kosztorysami ofertowymi, które Wykonawca sporządza na podstawie otrzymanych przedmiarów robót i specyfikacji technicznych. Wartość kosztorysowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 2. Wykaz części zamówienia, które Wykonawcy wykonają własnymi siłami, a które zamierzają powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 4 do SIWZ)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Znajdują się w § 11 ust 2 wzoru umowy, cyt.:. 2. Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:
2.1. zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,
2.2. zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem, że zmiana nastąpi na materiały, i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty i pod warunkiem nie zwiększania ceny,
2.3. zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt 2.1. i 2.2.i 2.5.4 , przy czym ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w pkt.2.1 i 2.5.4 nastąpi według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie,
2.4. zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ( tylko w przypadku zmniejszenia),
2.5. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
2.5.1. gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,
2.5.2. z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
2.5.3.zaistnienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, udokumentowanych na piśmie przez Strony umowy, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych,
2.5.4.konieczności zmiany ilości robót w stosunku do ilości określonych w przedmiarze,
2.5.6. konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
2.5.7. realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy.
2.6. powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót (zmiana zakresu robót) na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 2.1, 2.2 i 2.5.- i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy dokonana za zgodą Zamawiającego,
3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-nisko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Nisku
Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko
Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu
pok. 15.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2010 godzina 10:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Nisku
Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko
Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 1.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie