Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

zestawy do zabiegów laparoskopowych, strzykawki do insuliny, igły do penów, sond... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-02-16, miasto Białystok
Data publikacji: 2010-02-16
Przedmiot: zestawy do zabiegów laparoskopowych, strzykawki do insuliny, igły do penów, sonda Eudela, siatka do przepuklin, siatka do korekty cystocele, filtr do gazu CO2, myjka do mycia ciała pacjentów, igła do biopsji gruczołu krokowego typu SPINOKAN,.
Lokalizacja: Białystok
(podlaskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Białystok: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego uzytku

Numer ogłoszenia: 32079 - 2010; data zamieszczenia: 16.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji , ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 8693550, 8694550, faks 085 8693566. • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozmswia.bialystok.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego uzytku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zestawy do zabiegów laparoskopowych, strzykawki do insuliny, igły do penów, sonda Eudela, siatka do przepuklin, siatka do korekty cystocele, filtr do gazu CO2, myjka do mycia ciała pacjentów, igła do biopsji gruczołu krokowego typu SPINOKAN,.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn.zm.).
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy
48 8060 0004 0019 0121 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Białymstoku.
Za skuteczne wniesienie wadium przelewem zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.
Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych mają być udzielone do końca terminu związania ofertą. Wniesione w innej formie niż pieniądz wadium musi wyraźnie wskazywać, iż jego utrata nastąpi w okolicznościach określonych w art.46 ust 5 w/w ustawy.
Wykonawca traci wadium, jeżeli odmówi podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy oferenta lub wykonawca przedstawi w ofercie dane nieprawdziwe.
Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrzenia.
Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a - 2 i 4 w/w ustawy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg. formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg. formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • koncesję, zezwolenie lub licencję


  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


dla wyrobów medycznych (określonych zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r.) - aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski tzn. deklarację zgodności CE lub potwierdzenie rejestracji wyrobu medycznego zgłoszonego do Rejestru Wyrobów Medycznych,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1.Zmiana ceny jest możliwa w przypadku:
- zmiany stawki VAT, przy czym cena netto pozostanie niezmienna i obowiązuje do końca trwania umowy
- zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; przy czym wzrost cen będzie następował o taki sam procent jaki wynika z podwyżek należnych, bez procentowego zwiększenia przysługującej mu marży
Zmiana ceny następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o konieczności zmiany przedstawiając kopię odpowiednich dokumentów.
- zmniejszenie ceny w każdy przypadku
2. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia (po wcześniejszym powiadomieniu i za pisemną zgodą Zamawiającego) dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmswia.bialystok.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: p. 11 w budynku Administracji w siedzibie Zamawiającego.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2010 godzina 09:00, miejsce: p. 3/18 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zestawy do zbiegów laparoskopowych, jednorazowa klipsownica laparoskopowa.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pakiet nr 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Strzykawka do insuliny.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.10-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: siatka jałowa, syntetyczna, częściowo wchłanialna.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sonda Eudela.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filtr do gazu CO2 kompatybilny z insuflatorem firmy Aesculap.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednorazowa myjka do ciała pacjentów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igły do penów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.20-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igła do biopsji gruczołu krokowego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.23-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do korekcji cystotele.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.